XXXVI Bieg „Zimowy” im. Mariana Michal­skiego w Jaro­ci­nie


XXXVI Bieg „Zimowy” im. Mariana Michal­skiego w Jaro­ci­nie.

Do sąsiedniego Jaro­cina wybie­ramy się prak­tycz­nie co roku. Na ten bieg przy­ciąga nas na pewno for­muła, w jakiej jest on orga­ni­zo­wany. Star­tu­jąc poje­dynczo sys­te­mem nar­ciar­skim co 30 sekund. Bieg Zimowy ❄️, który tylko z nazwy przy­po­mina nam, jaką mamy porę roku, jest rów­nież dosko­na­łym miej­scem na spraw­dze­nie swo­jej dotych­cza­so­wej formy.

Dzień przed imprezą orga­ni­za­tor📢 posta­no­wił zmie­nić trasę biegu i na miej­scu dowie­dzie­li­śmy się ku naszemu zdzi­wie­niu bieg z 8,5km zamie­nił się do bli­sko 10 km 🙂 ze względu na bez­pie­czeń­stwo bie­ga­czy, choć na­dal trasa nie nale­żała do łatwych ale szalejące po lesie dziki 🐗😲 zachęcały do szybszego przebierania nogami . Dystans dwa razy po 5 km naj­szyb­ciej poko­nał Elarsi Abdelr­ra­him 30:10 a wśród pań Helik Nata­lia.

Reprezentacja naszego Klubu poka­zała się z bar­dzo dobrej strony. Piotr Grzem­pow­ski (38:04) wbiegł na linię mety na 7 pozy­cji i 4 w swo­jej kategorii wie­ko­wej. Kolejno na linii mety poja­wili się 11.Karol Olej­ni­czak (39:21), 2 miej­sce M50, 16. Marian Poczta (40:28) 3 miej­sce rówież w tej samej kate­go­rii. 27.Paweł Bła­żu­tycz (44:30) oraz 44.Jo­anna Olej­ni­czak (58:32)


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.